onur yaşar [Klan toplumundan aşiret toplumuna geçiş ve sosyal

 

Tarih iki gücün savaşımı niteliğinde varolagelmiştir.Bunlar İnsanın özünden kaynaklanan korkusu ile bu korkuyu perdelemek için insan organizmasında bir virüs gibi gelişen saldırganlıktır...İnsan, korkusunu perdelemek için en ilkel toplumsal örgütlenme olan klan sistemini geliştirdi.Değişen yaşam şartları ve üreyen insan ırkına klan yapılanması artık cevap vermez duruma geldi.Sosyal gelişim şemasına baktığımızda; küçük bir topluluk olan klan değişmiş bunun yerine daha sistematize ve örgütlenmiş yeni bir siyasal ve toplumsal bir yapı çıkar karşımıza  ki buna Aşiret örgütlenmesi diyoruz.Bu sosyal yapı siyasi olarak yeni bir güce kavuşmuştur.artık bu yapının elinde ilkel de olsa çeşitli silahlar bulunmakta ve ilk askeri birlikleri oluşturmuştur.Paleolitik çağ örgütlenmesi halinde ortaya çıkan aşiret örgütlenmesi ilkel devlet ve sistem modelini oluşturmaktadır.Paleolitik çağın sonlarına doğru aşiretler nüfuz elde etmiş ve insanlık tarihinin belki de ilk savaşı bu dönemin sonlarında vuku bulmuştur.Doğaya yeni bir yıkıcı güç gittikçe entegre olmaktadır:İnsan...

 

Arkeolojik kazılar ve belgeler ışığında elde edilen sonuçlara baktığımızda insanlığın en refah dönemi neolotik çağ olarak karşımıza çıkar.Paleolitik dönemin olumsuz şartları kontrol altına alınmış.Yeni aletler üretilmiş,gittikçe artan insan ırkı için tarımsal faaliyetler başlamıştır...Sosyal yaşam içinde kadınlar paleolitik çağ geleneğinden ve neolitik çağın bereket olgusundan kaynaklı olarak aktif bir yere sahiptir.Bereket tanrıçası tasvirleri bu dönemin karakteristik özelliğidir.neolitik dönem insanın korku güdüsünden kaynaklanan savaşlardan uzak bir dönem olarak bilinir.Ama dönem içinde önemli bir konuma yükselen bir olgu vardır. İnanç ve dinsel yaşam.

 

Bu iki olgu ilkel ibadethaneler olan mabetler ve tapınakları doğurmuştur.Sermaye birikmiş zenginleşen bir kesim vardır.İnsan ırkı gittikçe artmıştır.Bunlar sonucunda korku ve korkudan doğan kitlesel korunma yani güvenlik ihtiyacı doğmuştur.Sermaye birikimi  sonucunda zenginleşmiş azınlık kesim elinde gücü de bulundurarak kitlelerin yönetimini ele geçirmiştir.artık yöneten ve yönetilen kavramı kendisiyle beraber kapitalizmin ilkel biçimini de getirmiştir.İlginçtir bu dönemde tanrı-kral-rahip ler vardır.siyasi gücü elinde bulunduran yönetici kendisine meşrutiyet ve güç kazandırmak için dinsel motifler kullanmış bu da tapınakları siyasi bir güce ulaştırmıştır.Güçler anlaşması bu şekilde kendini gerçekleştirirken emek faktörünü kullanmıştır. Bu durumda proleterya veya işçi sınıfının doğuşu anlamına gelmektedir.

 

Klan örgütlenmesinden başlayıp,aşirete ve onun daha gelişmişi olan bölgesel imparatorluklar üçgeninde sosyal yaşamdan kadın iyice düşürülmüştür.Artık berek tanrıçası tasviri yerine eli kılıçlı,yaylı,baltalı tanrı-kral motifleri almıştır.Artık insanlık ataerkil,erkek egemen topluma geçiş yapmıştır.Sosyal örgütlenme hatası olarak karşımıza çıkan klan ve aşiret yapılanması insanlık tarihinin trajedilerini de yaratmıştır.

 

 

ONUR YAŞAR

devamı gelecek!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !